bluem2引擎登录器官网 > 传奇学院 > 常见问题 > 【权威发布】BLUE引擎最全NPC外观代码表

【权威发布】BLUE引擎最全NPC外观代码表

【权威发布】BLUE引擎最全NPC外观代码表
代码:0
代码:1
代码:2
代码:3
代码:4
代码:5
代码:6
代码:7
代码:8
代码:9
代码:10
代码:11
代码:12
代码:13
代码:14
代码:15
代码:16
代码:17
代码:18
代码:19
代码:20
代码:21
代码:22
代码:23
代码:24
代码:25
代码:26
代码:27
代码:28
代码:29
代码:30
代码:31
代码:32
代码:33
代码:34
代码:35
代码:36
代码:37
代码:38
代码:39
代码:40
代码:41
代码:42
代码:43
代码:48
代码:49
代码:50
代码:51
代码:52
代码:54
 
传送门,不可点击,可在MapInfo.txt添加门点,走过去直接移动到其他地图
代码:55
 
传送门,不可点击,可在MapInfo.txt添加门点,走过去直接移动到其他地图
代码:56
 
传送门,不可点击,可在MapInfo.txt添加门点,走过去直接移动到其他地图
代码:57
 
传送门,不可点击,可在MapInfo.txt添加门点,走过去直接移动到其他地图
代码:58
 
传送门,不可点击,可在MapInfo.txt添加门点,走过去直接移动到其他地图
代码:59
代码:60
代码:61
代码:62
代码:63
代码:64
代码:65
代码:66
代码:67
代码:68
代码:70
代码:71
代码:72
代码:73
代码:74
代码:75
代码:76
代码:77
代码:78
代码:79
代码:80
代码:81
代码:82
代码:83
代码:84
代码:90
代码:91
代码:92
代码:94
传送门,可以点击。
代码:95
传送门,可以点击。
代码:96
传送门,可以点击。
代码:97
传送门,可以点击。
代码:98
传送门,可以点击。
代码:100
代码:101
代码:102
代码:103
代码:104
代码:105
代码:106
代码:107
代码:109
代码:110
代码:111
代码:112
代码:113
代码:114
代码:115
代码:116
代码:117
代码:118
代码:119
代码:120
代码:121
代码:122黄色火焰
代码:123红色火焰
代码:130
代码:131
代码:132
代码:133
代码:不支持
代码:不支持
代码:不支持