bluem2引擎登录器官网 > 传奇学院 > 常见问题 > BLUE引擎游戏客户端隔位刺杀功能怎么开启关闭

BLUE引擎游戏客户端隔位刺杀功能怎么开启关闭

问:BLUE引擎游戏客户端隔位刺杀功能怎么开启关闭
答:打开BLUEM2--选项--功能设置--基本功能,可以看到隔位刺杀,打勾或取消打勾即可。
BLUE引擎游戏客户端隔位刺杀功能怎么开启关闭
BLUE引擎游戏客户端隔位刺杀功能怎么开启关闭