bluem2引擎登录器官网 > 传奇学院 > 开区教程 > LEG引擎武器衣服发光特效计算方式

LEG引擎武器衣服发光特效计算方式

 衣服内观∶Shine∶(1)   stateitem.wil∶(男∶2425 女∶2426)
 
衣服内观∶Shine∶(2)   stateitem.wil∶(男∶2541 女∶2543)
 
衣服内观∶Shine∶(3)   stateitem.wil∶(男∶2600 女∶2610)
 
衣服内观∶Shine∶(4)   stateitem.wil∶(男∶3550 女∶3570)
 
衣服内观∶Shine∶(5)   stateitem.wil∶(男∶3680 女∶3690)
 
衣服内观∶Shine∶(6)   stateitem.wil∶(男∶3800 女∶没有)
 
衣服内观∶Shine∶(7)   stateitem.wil∶(男女∶3950 - 3967)
 
衣服内观∶Shine∶(8)   stateitem.wil∶(男女∶3968 - 3987)
 
衣服外观特效∶Anicount∶   (衣服外观翅膀600张为一个翅膀)   
 
humEffect.wil   里面的数字编号除以600+1
humEffect2.wil  里面的数字编号除以600+21
humEffect3.wil  里面的数字编号除以600+35
 
--------------------------------------------------------
 
 
 
武器内观∶Shine∶(2) humEffect2.wil∶(1200-2399)  stateitem.wil∶(1890-1899)
 
武器内观∶Shine∶(4) humEffect2.wil∶(8400-9599)  stateitem.wil∶(2530-2539)
 
武器内观∶Shine∶(6) humEffect2.wil∶(10800-11999)  stateitem.wil∶(2560-2569)
 
武器内观∶Shine∶(7) humEffect3.wil∶(6000-7199)  stateitem.wil∶(3480-3499) (打开dbc2000.找到武器拉倒最右边有个shine)
 
武器内观∶Shine∶(8) humEffect3.wil∶(3600-4799)  stateitem.wil∶(3500-3519)
 
武器内观∶Shine∶(9) humEffect3.wil∶(4800-5999)  stateitem.wil∶(3520-3539)
 
武器内观∶Shine∶(10) humEffect3.wil∶(9600-10799)  stateitem.wil∶(3610-3629)
 
武器内观∶Shine∶(11) humEffect3.wil∶(8400-9599)  stateitem.wil∶(3630-3649)
 
武器内观∶Shine∶(12) humEffect3.wil∶(10800-11999)  stateitem.wil∶(3650-3669)
 
武器内观∶Shine∶(13) humEffect3.wil∶(14400-15599)  stateitem.wil∶(3820-3837)
 
武器内观∶Shine∶(14) humEffect3.wil∶(14400-15599)  stateitem.wil∶(3840-3857)
 
武器内观∶Shine∶(15) humEffect3.wil∶(16800-17999)  stateitem.wil∶(3860-3877)
 
武器内观∶Shine∶(16) humEffect2.wil∶(13200-14399)  stateitem.wil∶(2850-2865)